ZAPOŠLJAVANJE UMIROVLJENIKA

Čest je slučaj da umirovljenici mogu i žele raditi i nakon što odu u mirovinu. Zakonodavac je predvidio određene slučajeve kada mogu zasnovati radni odnos a da im istovremeno teče isplata mirovine.

Nema zapreke da umirovljenik, sklopi ugovor o radu do polovice punog radnog vremena. Ugovor se sklapa na neodređeno ili određeno vrijeme, ali važno je da je ugovoreno radno vrijeme najviše do 20 sati tjedno. U tom mu se slučaju se ne obustavlja isplata mirovine na osnovi članka 99. stavka 3. točke 2. Zakona.

Prijava na mirovinsko osiguranje

Poslodavac je dužan umirovljenika s kojim sklopi ugovor o radu u nepunom radnom vremenu prijaviti na mirovinsko osiguranje podnoseći obrazac M-1P. Procedura je ista kao i za sve radnike, osim što se u Tiskanici pod rednim brojem 14. treba izabrati da se radi o korisniku mirovine u osiguranju:

  • Starosna mirovina
  • zbog profesionalne nesposobnosti
  • zbog djelomične nesposobnosti.

Kada radnik ode u mirovinu a nastavi raditi kod istog poslodavca na istom ranom mjestu, nije potrebno predati Tiskanicu M-1P. Tada se predaje Tiskanicu M-3P - prijavu promjene osiguranja. Dakle, u ovom je slučaju potrebno samo promijeniti status radnika u status umirovljenika, te promijeniti podatke o radnom vremenu (ako se mijenja).

Umirovljenik temeljem ugovora o radu ima sva prava i obveze koje proistječu iz radnog odnosa, odnosno primjenjuje se Zakon o radu.

Obračun plaće umirovljenika

Obračun plaće za umirovljenika isti je kao i za ostale radnike. Umirovljenik je obveznik doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, te poreza i eventualno prireza ako je propisan u općini prebivališta umirovljenika. Osnovica za plaćanje doprinosa i poreza je plaća iz Ugovora o radu, a obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa je poslodavac.

Umirovljenik koji je zaposlen prima dohodak od nesamostalnog rada od dva poslodavca – mirovinu od HZMO i plaću temeljem ugovora o radu. Svaki porezni obveznik ima pravo na korištenje mjesečnog poreznog odbitka pri isplati dohotka od nesamostalnog rada. Pravo korištenja odbitka moguće je koristiti isključivo na temelju porezne kartice. Porezna uprava umirovljenikovu poreznu karticu prosljeđuje direktno HZMO, te se odbitak priznaje pri isplati mirovine. Stoga prilikom obračuna i isplate mirovine HZMO koristi osobni odbitak za umirovljenika u iznosu 4.000 kn i to za svaki mjesec poreznog razdoblja za koji se utvrđuje porez na dohodak. Također HZMO primjenjuje sve mogućnosti uvećanja osobnog odbitka temeljem članka 14. Zakona o porezu na dohodak (za uzdržavane članove uže obitelji, uzdržavanu djecu i drugo).

Međutim, u određenim slučajevima, kada je iznos mirovine niži od iznosa osobnog odbitka koji umirovljenik ima pravo iskoristiti, jedan dio odbitka ostaje neiskorišten. Stoga zaposleni umirovljenik može zatražiti raspodjelu osobnog odbitka prema isplatiteljima. Zahtjev za raspodjelu osobnog odbitka se predaje nadležnoj Poreznoj upravi. Izdaje se nova porezna kartica na kojoj se iskazuje način raspodjele osobnog odbitka u postotku. Odbitak može biti raspodijeljen tako da se primjerice 40% osobnog odbitka koristi pri isplati mirovine, a 60% pri isplati plaće.

Obrasci vezani uz plaću

Poslodavac treba voditi evidenciju radnog vremena umirovljenika u skladu s relevantnim propisima. Po isplati plaće treba radniku (umirovljeniku) predati Obrazac IP-1. Također, na dan obračuna plaće poslodavac će Poreznoj upravi dostaviti Obrazac JOPPD s podacima o isplaćenoj plaći. Važno je napomenuti da se kod zaposlenog umirovljenika koriste iste oznake u JOPPD obrascu kao i za ostale radnike poslodavca.

Ponovno određivanje mirovine

Umirovljenik koji nakon stjecanja prava na mirovinu ostvari najmanje jednu godinu novog mirovinskog staža može zatražiti ponovno određivanje mirovine, jer je nastavio plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje. Na taj način bi mu se i uplate doprinosa nakon umirovljenja priznale u mirovinski staž za kalkulaciju mirovine. U slučaju novog izračuna mirovina po novom izračunu ne može biti manja od postojeće.

obrt za računovodstveno-knjigovodstvene i poslovne djelatnosti
vlasnica: Mislava Meter Pavić

Newsletter